ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Stichting Hartveilig Borger-Odoorn zet zich geheel in voor het algemeen belang en is dan ook aangemerkt als ANBI.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.
 2. De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.
 3. De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.
 4. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 5. Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.
 6. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 7. De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 8. De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 9. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.
 10. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.
 11. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 12. De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

Bovengenoemde voorwaarden zullen hieronder ter verantwoording worden benoemd. Een groot aantal voorwaarden zijn elders op deze website al benoemd!

Naam van de instelling:                                                              Stichting Hartveilig Borger-Odoorn

 

Fiscaal nummer/RSIN:                                                               857051726

 

Post/bezoekadres:                                                                       Kijlstraat 46, 9571 A.L. 2e Exloërmond

 

Vanaf 2019 richten we ons op de gehele gemeente Borger-Odoorn. Samen met lokale werkgroepen zorgen/faciliteren we voor/in voldoende AED´s die 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook verzorgen we reanimatiecursussen, herhalingscursussen en simulatietrainingen voor burgerhulpverleners. Samen zorgen we ervoor dat de overlevingskansen bij een hartstilstand enorm vergroot worden! Wanneer onze doelen bereikt zijn, is de gehele gemeente een veilige woon- en leefomgeving.

We formuleerden de volgende doelstelling voor de gemeente Borger-Odoorn

 • De stichting heeft ten doel:
  1. Het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators. AED’s
  2. Het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkele minuten een AED beschikbaar kan zijn op iedere plek in de gemeente Borger-Odoorn
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

   

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

   

  • Te stimuleren dat er voldoende Automatische Externe Defibrillators beschikbaar zijn
  • Te stimuleren dat er voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn
  • De inwoners van het werkgebied te informeren over de plaats van aanwezigheid van Automatische Externe Defibrillators.
  • Het zoeken naar fondsen om dit te verwezenlijken
  • Zorgdragen voor nazorg, danwel het faciliteren van nazorg na een reanimatie door een burgerhulpverlener

 

 • 31-12-2020 zijn er voldoende AED’s openbaar beschikbaar
 • 31-12-2021 zijn er voldoende gecertificeerde burgerhulpverleners beschikbaar
 • 31-12-2022 zijn 900 BHV-ers geregistreerd en actief (Helaas zijn op 1 januari 2023; 277 burgerhulpverleners uitgeschreven door HartslagNu)
 • 31-12-2023 zijn er 1000 BHV -ers geregistreerd en actief

 

1 Inleiding

2 Strategie

2.1 Kernprincipes van de instelling

– Statutaire doelstelling

– Afwezigheid van winstoogmerk

– Bestemming liquidatiesaldo

3 Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de instelling

3.2 Werving en beheer van gelden (indien van toepassing)

3.3 Vermogen van de instelling

3.4 Bestedingsbeleid

3.5 Beschikken over het vermogen van de instelling

4 Overige

4.1 Beloningsbeleid

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

4.3 Publicatie

 

 

 

 1. Inleiding:

 

Stichting Hartveilig Borger-Odoorn gaat de Hartstichting helpen bij haar missie om slachtoffers van een hartstilstand in heel Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Reanimatie en behandeling met een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. We zetten in op een Hartveilige gemeente, waar het AED-netwerk de gehele gemeenschap afdekt en er altijd binnen zes minuten een AED voor handen is bij een 112 melding met een reanimatie behoeftige patiënt.

Op een groot aantal plekken binnen onze gemeente is de aanrijdtijd van een ambulance langer dan 6 minuten. Dit kan in geval van een circulatiestilstand fataal zijn. We zien dus veel witte vlekken in onze gemeente waar niet snel genoeg een ambulance ter plaatse kan zijn

De vrijwilligers zijn vaak eerder dan de ambulance en beginnen direct met reanimeren. Zij reanimeren tot de ambulance arriveert, en kunnen dankzij die minutenlange voorsprong het verschil maken tussen leven en dood. Deze mensen kunnen reanimeren en zijn vrijwillig aangemeld bij het oproepsysteem, waarmee ze een taak van actief burgerschap voor de gemeente vervullen

 1. Kernprincipes van de instelling

Statutaire doelstelling

 

Stichting Hartveilig Borger-Odoorn stelt zich het volgende tot doel:

–              het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

–              het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkele minuten een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plek in de gemeente Borger-Odoorn

–              het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:

–              te stimuleren dat er voldoende Automatische Externe Defibrillators (AED’s) beschikbaar zijn.

–              te stimuleren dat er voldoende beoefende mensen beschikbaar zijn.

–              de inwoners van het werkgebied te informeren over de plaats van aanwezigheid van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

–              het zoeken naar fondsen om dit te verwezenlijken.

–              Zorgdragen voor nazorg, danwel het faciliteren van nazorg na een reanimatie door een burgerhulpverlener.

 

Afwezigheid van winstoogmerk

 

De instelling heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt uit het feit dat Stichting Hartveilig Borger-Odoorn de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

 

Bestemming liquidatiesaldo

 

Bij opheffing van Stichting Hartveilig Borger-Odoorn vervalt het batig liquidatiesaldo aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling

 

 1. Beleid

 

3.1          Te verrichten werkzaamheden van de instelling

 

De te verrichten werkzaamheden van Stichting Hartveilig Borger-Odoorn zijn voornamelijk:

 1. het voorkomen van plotselinge hartdood door snelle inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED’s)
 2. het scheppen van de voorwaarden dat binnen enkele minuten loopafstand een Automatische Externe Defibrillator (AED) beschikbaar kan zijn op iedere plaats binnen de gemeente.
 3. het werven van burgerhulpverleners welke zich nog niet hebben aangemeld bij hartslag nu.
 4. het faciliteren van een opleiding en ondersteunen bij het opleiden van burgers tot burgerhulpverlener middels onderricht in basis reanimatie en AED-gebruik volgens richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad.
 5. het werven en beheren van gelden om bovenstaande werkzaamheden uit te kunnen voeren.

3.2          Werving en beheer van gelden

Stichting Hartveilig Borger-Odoorn werft gelden ten behoeve van de doelstelling op de volgende wijze:

–              Het organiseren van fondsenwervingsactiviteiten

–              Het zoeken van fondsen

–              Het zoeken van sponsoren (crowdfunding)

–              Het ontvangen van gelden uit nalatenschappen

Het beheer van de inkomsten vindt als volgt plaats: Stichting Hartveilig Borger-Odoorn streeft ernaar om de beheerkosten niet hoger te laten zijn dan 10% van de opbrengst.

3.3          Vermogen van de instelling

Stichting Hartveilig Borger-Odoorn houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

3.4          Bestedingsbeleid

Binnen onze stichting is een helder bestedingsbeleid. Ons vermogen wordt volledig besteed aan het opleiden van burgerhulpverleners, het aanbieden van herhalingstrainingen, het organiseren van simulatietrainingen. Elke cursus, officieel aangemerkt in het Cosy systeem van de Nederlandse Reanimatieraad/European Resuscitation Council, waarin een instructeur wordt ingezet (gecertificeerd door NRR/ERC/Het oranje kruis/MFA/NIKTA), geven wij de instructeur een onkostenvergoeding van €200.00 per cursus. Tevens betalen wij zaalhuur en de genuttigde (niet alcoholische) consumpties.

Het plaatsen van advertenties met de jaarlijkse cursuskalender, het aankondigen van cursussen valt onder onze bestedingen.

De stichting heeft begin 2023 cursusmiddelen aangeschaft in de vorm van reanimatiepoppen en AED trainers, om uit te lenen aan instructeurs tijdens de cursussen.

De stichting heeft een vrijwilligers verzekering afgesloten bij SAS assurantiën. De jaarlijkse kosten hiervan vallen onder onze bestedingen.

Beheerkosten welke hoger zijn dan 5% van de opbrengst worden ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.

3.5          Beschikken over het vermogen van de instelling

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

 

 1. Overige

 

4.1          Beloningsbeleid

 

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfuncties worden vergoed, mits niet bovenmatig (dit is sinds de oprichting van de stichting niet nodig gebleken). De stichting heeft geen personeel in dienst.

 

4.2          Beschrijving administratieve organisatie

De financiële administratie van Stichting Hartveilig Borger-Odoorn wordt gevoerd door de penningmeester. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door het bestuur. Jaarlijks vind middels het 4 ogen principe een controle plaats door een gecertificeerd accountant uit de gemeente Borger-Odoorn.

 

4.3          Publicatieplicht

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website: www.hartveiligbo.nl

De namen en functies van de bestuurders:

 

 • Voorzitter en communicatie, Training AED en burgerhulpverlening
  Ruud Boven
 • Secretaris 
  Angelique Kroeze
 • Penningmeester en Websitebeheer
  Dirk Jan Wegman
 • Bestuurslid 
  Hans Spa

Het beloningsbeleid:

 De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Het actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

2016 December

 • Zondag 4 december: lancering plannen 6 minutenzone Valthermond Oost
 • Maandag 5 december: eerste artikelen richting media, gesprek Zorgcentrum Prinshoeve te Valthermond: uitkomst is dat AED van Prinshoeve online komt op Hartslag Nu.
 • Woensdag 7 december: Facebookpagina gestart, flyers gedrukt, interview RTV Drenthe in studio te Assen. S-avonds artikel op RTV Drenthe.nl
 • Donderdag 8 december: Rtv Drenthe zendt interview uit, Trending op Twitter RTV Drenthe, SBS wil promo opnemen (geweigerd), directeur hartslag nu neemt contact op, Hans Spa als adviseur/reanimatie onderwijs neemt contact op, firma s nemen contact op, dorpsgenoot Sandra van Esveld vraagt om opschaling naar heel Valthermond. S Avonds kick-off meeting Stichting Hartveilig Valthermond.
 • Maandag 12 december: Artikelen geschreven en gestuurd naar Media
 • Woensdag 14 december: uitgebreide publicatie in huis aan huis media. DvhN interview.
 • Maandag 19 december: vergadering met directie Hartslag Nu/MKA. Voorstellen gedaan door Hartslag Nu waar AED in Valthermond moet komen, inzichtelijk maken welke bedrijven/particulieren een AED hebben (Rode Kruis app) maar nog niet aangemeld bij Hartslag Nu. Uitkomst is we hebben nog 3 AED s nodig om het dekkend te krijgen. MFC Brughuus gaat met ons meewerken en wil de reeds aangeschafte AED in een daarvoor bestemde AIVA-buitenkast plaatsen. Wordt ook aangemeld bij Hartslag Nu.
 • Oprichting Stichting Hartveilig Valthermond, Notariskantoor Mr Weggemans te Wedde. Voorzitter en oprichter: Ruud Boven/Penningmeester: Sandra van Esveld en Secretaris: Ilonka Minkes-de Vries.
 • ANBI-aanvraag verzonden naar Belastingdienst.

 

2017 Januari

 

 • Eerste officiële vergadering Stichting: Woensdag 11 januari ’17
 • Afspraak maken met huisarts J. Scherpenisse te Valthermond. Huisarts heeft al te kennen gegeven onze stichting te erkennen als een stichting welke de hartveiligheid in Valthermond kan gaan waarborgen. Hij zou graag als adviseur te stichting willen helpen. Afspraak gepland op 8 Februari aanstaande.
 • Hans Spa van redeenleven.nl is aangesteld als adviseur met betrekking tot scholing en is tevens officieel dealer van AED’s en buitenkasten. Is als ambulancechauffeur en deskundige van hartveilig Groningen ook op de hoogte van regionale initiatieven met betrekking tot hartveiligheid.
 • Huis aan huisblad kiek op de mo(a)nd schrijft artikel over onze stichting in maand Januari
 • 18 februari ’17 Go Live Website hartveiligvalthermond.nl
 • 2019 Stichting Hartveilig Valthermond wordt Stichting Hartveilig Borger Odoorn.
 • Maand van de reanimatie 2019
 • Maand van de reanimatie 2020
 • Week van de reanimatie 2022
 • In 2023 organiseren we het hele jaar door gratis cursussen voor onze inwoners.

 

Financiële verantwoording: